คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีงานศิลปะภาพเขียนพระแม่อุมาและพระศิวะอันวิจิตร
image from dollsofindia.com


มีหลายบท ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง (หรือสวดทั้งหมด)

ข้อควรจำ : ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ- โอม เจ มาตา กี

- โอม ชยะ มาตา กี

- โอม ไชย มาตา กี

- โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

- โอม ไจ มาตา ปารวตี

- โอม มหาอุมาเทวี นมัส

- โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

- โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

- โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

- โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
(คาถาบูชาทั้งพระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา)

- โอม โรคานา เศษานะปะฮัมสิดุษฎา
รุษตาตุกะมาน สะกะลานาภีษะตาน
ตวามา ศะริตานาม นาวิปันนรานาม
ตวามา ศะริตาฮาทยา ศรยาตาม ประยานติ ฯ

----------

บทขอพรพระแม่อุมา

โอม...โรคานนะเศษานะปะหัมสิ ดุษฏา รุษฏา ตุ กามาน สะกะลานะภีษะฏาน ตะวามาศรีตานาม นะ วิปันนะรานาม ตะวามาศรีตา หยา ศระยะตาม ปะระยานติิิ